Services & Solutions

CAD | CAM | Development

We have skilled designers, technologists and CNC programmers for whole process of part or tool development. Procedures like DFM, Tool design, Part development, Mold Flow, Programming are on very high level in our company.

Read more

Factory

Our production shops and administration building are in high standart with complete IT support. Offices and shops provide everything for highly effective work.

Read more

Čerpanie nenávratného finančného príspevku | Taking a non-refundable financial contribution EU Funds

Názov projektu: Podpora výskumných, vývojových a inovačných aktivít v R & D MOLD MACHINING s. r. o.

Kód projektu: 313012T618

Trvanie projektu: 01/2020 – 12/2022

Výška nenávratného finančného príspevku: 962 634,65 eur

Partner projektu: Žilinská univerzita

Miesto realizácie projektu: Považská Bystrica, Žilina

Operačný program: Výskum a inovácie

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Cieľom projektu je získanie nových poznatkov prostredníctvom realizácie priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, ich aplikácia do produkčného procesu a diverzifikácia výroby zavedením nového výrobku pre aplikačnú oblasť modulárnych terénnych elektrických vozidiel do výrobného programu spoločnosti R & D MOLD MACHINING s.r.o.

Primárnym cieľom výskumno-vývojovej aktivity je splnenie tematicky ucelenej výskumno-vývojovej úlohy spočívajúcej vo vytvorení kompozitnej platformy pre vybranú aplikáciu – modulárne teréne elektrické vozidlo.

Cieľom realizácie inovačných opatrení je prevádzkovanie predmetu inovačnej časti projektu a zavedenie inovácie dosiahnutej v rámci výskumno-vývojovej časti projektu do produkčnej praxe.

Recent news