Miesto realizácie: R&D MOLD MACHINING, s.r.o., Orlové 359, 017 01 Považská Bystrica

Trvanie projektu: 1.4.2019 – 30.6.2020

Cieľom predkladaného projektu Rozvoj sektorových zručností v spoločnosti R & D MOLD MACHINING s. r. o. je zvýšiť sektorové zručnosti zamestnancov prierezovo vo všetkých dôležitých technických oddeleniach spoločnosti. Vzdelávaním sa zlepšia technické/odborné zručnosti spojené s riešením výrobno- inžinierských úloh v sektore výroby foriem pre oblasť automotive a tiež v sektore výroby karbónových dielov pre najmodernejšie automobilové a vo všeobecnosti technické aplikácie. Rozvojom zručnosti sa dosiahne predpoklad kariérneho rastu zamestnancov v spoločnosti, ktorá je v dynamickom rozvoji. V cieľovej skupine sú všetky vekové kategórie, vrátane zamestnancov s vekom na 50 rokov. Rozvoj zručností zabezpečí vytváranie vhodných projektových tímov a prenos informácii na ďalších zamestnancov spoločnosti. Projekt tvoria dve hlavné aktivity (z toho jedna je implementovaná v rámci dvoch podaktivít). Projekt je v súlade so špecifickým cieľom 3.1.2 výzvy – Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach ako aj v súlade s horizontálnymi princípmi udržateľný rozvoj, podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia, ktoré sú definované v Partnerskej dohode SR na roky 2014 – 2020 a v čl. 7 a 8 všeobecného nariadenia.