Názov projektu: Podpora výskumných, vývojových a inovačných aktivít v R & D MOLD MACHINING s. r. o.

Prijímateľ: R & D MOLD MACHINING s.r.o., Orlové 359, 017 01 Považská Bystrica

Partner projektu: Žilinská univerzita v Žiline

Miesto realizácie projektu: Považská Bystrica, Žilina

Doba realizácie projektu: 1.1.2020 – 31.12.2022

Výška nenávratného finančného príspevku: 962 634,65 eur

Partner projektu: Žilinská univerzita v Žiline

Cieľom projektu je získanie nových poznatkov prostredníctvom realizácie priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, ich aplikácia do produkčného procesu a diverzifikácia výroby zavedením nového výrobku pre aplikačnú oblasť modulárnych terénnych elektrických vozidiel do výrobného programu spoločnosti R&D MOLD MACHINING s.r.o. Primárnym cieľom výskumno-vývojovej aktivity je splnenie tematicky ucelenej výskumno-vývojovej úlohy spočívajúcej vo vytvorení kompozitnej platformy pre vybranú aplikáciu – modulárne teréne elektrické vozidlo.

Cieľom realizácie inovačných opatrení je prevádzkovanie predmetu inovačnej časti projektu a zavedenie inovácie dosiahnutej v rámci výskumno-vývojovej časti projektu do produkčnej praxe.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.