Spoločnosť R & D MOLD MACHINING s.r.o. získala z fondov EÚ nenávratný finančný príspevok (NFP) na realizáciu projektu „Inovatívna výroba výrobkov z kompozitných materiálov“.

Konateľ spoločnosti, Ing. Richard Gardian, podpísal dňa 31.05.2017 Zmluvu o poskytnutí NFP s poskytovateľom – Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré v rámci Ministerstva hospodárstva SR zastupuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Zmluva je účinná od 05.06.2017. Projekt sa začal realizovať 29.09.2017.

Názov projektu

Inovatívna výroba výrobkov z kompozitných materiálov

Hlavný cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti firmy prostredníctvom zavedenia a využívania najnovšej progresívnej inovatívnej technológie. Naplnením tohto cieľa dôjde k významnému posunu vo výrobných možnostiach spoločnosti, inovatívna vyspelá technológia umožní rozšíriť výrobný sortiment, lepšie a efektívnejšie uspokojovať dopyt zo strany zákazníkov a odberateľov.

Krátky opis projektu

Projekt je zameraný na  nákup technológií potrebných pre výrobu výrobkov z kompozitných materiálov, ktorých využitie je najmä v automobilovom priemysle a strojárstve. Obstarané budú nasledovné technológie: priemyselná komorová pec, autokláv, rezacie zariadenie, hydraulický lis a technologická bunka s kontrolovaným prostredím. Prostredníctvom technológie obstaranej v rámci predloženého projektu bude žiadateľ schopný vyrábať nové výrobky, ktoré v súčasnosti nevyrába.

Doba realizácie projektu

09/2017 – 05/2018

Výška finančného príspevku

340 515,00 EUR

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.