1.)    Miesto realizácie projektu: Západné Slovensko, Trenčianský kraj, Okres Považská Bystrica, Orlové 359, 017 01 Považská Bystrica

2.)    Názov projektu: Technologický rozvoj a rast produktivity firmy R&D MOLD MACHINING s.r.o.   Zmluva o poskytnutí NFP účinná od 26.6.2014 a zverejnená v CRZ pod č. KaHR-111DM-1301/929/163 : ODKAZ NA CENTRÁLNY REGISTER ZMLÚV,  kód ITMS: 25110120929   Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR   Operačný program: OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti. Projekt je spolufinancovaný z ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja – ODKAZ NA MINISTERSTVO A SIEA   Cieľ projektu: Posilniť technologickú úroveň a tým zvýšiť konkurencieschopnosť, efektivitu a kvalitu produkcie spoločnosti.   Stručný opis projektu: Zámerom spoločnosti R&D MOLD MACHINING s.r.o. je nákup nových, moderných technológii. Predmetom projektu je nákup inovatívnych technológii pre potreby efektívnejšej výroby, či už po kvalitatívnej ako aj po kv antitatívnej stránke. Realizáciou aktivít projektu sa zvýši celková produktivita výroby a spoločnosť bude schopná plne vyhovieť celkovému dopytu obchodných partnerov.

3.)    Identifikácia prijímateľa: R&D MOLD MACHINING s.r.o., Orlové 359, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 44 51 77 51

4.)    Dátum začatia realizácie projektu: 03/2015

5.)    Dátum skončenia realizácie projektu: 09/2015

6.)    Výška poskytnutého príspevku: 134 905,80 EUR